Robustgørelse af Tinghøj Ventilbygværk

HOFOR forsyner størstedelen af hovedstadsområdet med rent drikkevand, og Tinghøj Beholderanlæg fungerer som buffer mellem vandværkerne og forbrugerne, så leverancen er stabil, selvom forbruget fordeler sig ujævnt over døgnet og ugen. Indløbet af drikkevand fra vandværkerne sker via Tinghøj Ventilbygværk 2 (VB2), også kaldet ’Bispehuen’, hvorfra det fordeles til beholderanlæggets nord- og sydside. Bygværket er opført i 1944, og mange af de originale dele er stadig i brug. Nu vurderes anlægget at være nedslidt, og et nedbrud kan true forsyningssikkerheden.

Store dele af Tinghøj området er fredet af Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). Det indebærer, at alt på VB2 er fredet, både ind- og udvendigt. SLKS er dog indforstået med, at der findes løsninger, som sikrer anlæggets fremtidige drift.

For at imødegå fredningen skal det arkitektoniske udtryk og materialerne forblive uforandrede. Renoveringen må ikke påvirke bygningen over terræn, men indvendigt omfatter ombygningen fjernelse af beholder, installation af nye rørarrangementer samt etablering af nye reposer og trapper mv. Under terrænniveau ombygges indløbskammeret og trapper, så der bliver plads til et tidssvarende procesanlæg.

Der etableres en ny udvendig kælder i in situ-støbt beton for at give plads og adgang til væsentlige komponenter som f.eks. afspærringsventiler og transportledningsvandmålere.

ØLLGAARD er totalrådgiver på opgaven, og vi har netop færdiggjort udbudsprojektet og udsendt udbud i storentreprise for Byggeri og Anlæg, Smedearbejder og Maskinanlæg og Maskin-El.

Da der er tale om et meget kritisk anlæg ift. forsyningssikkerheden af drikkevand til København skal projektering og udførelse ske under hensyntagen til arbejdet på anlægget. Bispehuen vil således være i drift under hele projektforløbet.

Projektomfang

Renovering af bygning og procesudstyr i fredet ventilbygning fra 1944.

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2023-2024

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk