Attemose Kildeplads

HOFOR er i gang med renoveringen af Attemose Kildeplads fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg. Projektet indebærer en opdatering af PE-ledninger og boringer. I den forbindelse er ØLLGAARD blevet bedt om at projektere tilslutningen af den nye råvandsledning til det eksisterende net.

Projektet står over for flere udfordringer, herunder variationer i rørdimensioner og materialer samt nødvendigheden af at forankre tilslutningspunktet på den eksisterende tryksatte støbejernsledning på begrænset plads i 4 meters dybde. Derudover kan der opstå vanskeligheder med højt grundvand ligesom de geotekniske analyser potentielt kan fremvise uventede resultater. Projektet forudsætter, at der kan etableres boringer uden brug af sugespids, og at forankringsløsningen kan udføres som betonstøbninger med passende fastholdelse.

ØLLGAARDs arbejde omhandler undersøgelse og projektering af tilslutningspunktet umiddelbart nord for Attemose Pumpestation. Herunder tilslutning af midlertidig bypass-ledning (ø400 PE) øst om pumpestationen og tilslutning af ny permanent råvandsledning (ø400 PE) gennem pumpestationen. Samtidig vurderer vi behovet for forankring og afsøgning alternative løsningsforslag. Arbejdet skal udføres på en måde, der sikrer, at nedlukningen af Attemose Kildeplads begrænses til et minimum af hensyn til forsyningssikkerheden.

De inkluderede ydelser omfatter analyse og fortolkning af geoteknisk rapport, projekteringsledelse projektering af permanent og midlertidigt tilslutningspunkt og forankring, dimensionering af forankringsløsning, udarbejdelse af principtegninger, detailtegninger og arbejdsbeskrivelser samt kvalitetssikring og håndtering af risici. Arbejdet udbydes i hovedentreprise, og ØLLGAARD varetager tilsyn under udførelse.

Projektomfang

Tilslutning af midlertidig bypass ledning (ø400 PE) på terræn, øst om pumpestationen, og tilslutning af permanent råvandsledning (ø400 PE) gennem pumpestation

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, projektforslag, udbudsprojekt, tilsyn under udførelse og aflevering.

Projektperiode

2023-2024

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk