Gasværksvejens Skole

Byggeri København ønskede at undersøge muligheden for at etablere en ny skole på hjørnegrunden i Kødbyen. Et område, der tidligere har huset gasværk, kulhavn og industri.

ØLLGAARD var ansvarlig for at indhente og koordinere miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser med henblik på at fastlægge grundens beskaffenhed og bygbarhed. Dertil kom miljøscreening af en nedrivningsbygning for at sikre korrekt håndtering af byggeaffald.

Miljøundersøgelserne viste et generelt forhøjet indhold af tungmetaller og tjærestoffer. Derudover blev der flere steder påvist cyranid og oliekomponenter. På den baggrund anbefalede vi, at de øverste jordlag opgraves, bortkøres og deponeres. Da de eksisterende bygninger indeholder PCB, tungmetaller og asbest over de tilladte grænseværdier, vil en miljøsanering kræve, at maling, fuger, loftsplader og vægfliser håndteres som farligt affald.

Store niveauspring og opfyld på grunden betyder, at en ny bygning skal funderes på pæle eller dybdeborede fundamenter. Desuden viste ØLLGAARDs undersøgelser at flere kloak- og forsyningsledninger skal flyttes, og der skal tages højde for skybrudssikring og håndtering af regnvand.

Projektomfang

Opførelse af ny skole på 7800 m2 stor hjørnegrund i Kødbyen ved Ingerslevsgade og Skelbækgade.

Ydelser

Bygherrerådgiver med ansvar for udarbejdelse af geotekniske undersøgelser og miljøundersøgelser af grunden samt miljøscreening af bygning, som skal nedrives.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Byggeri København

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk