Kloakrenovering af andelsboligforening

Renovering af kloak med separering af regnvand og spildevand i beboelsesejendom fra 1921 .

Andelsboligforeningen A/B Nygaard med 179 lejligheder på Vennemindevej på Østerbro i København havde behov for en fuldstændig renovering af kloaksystemet med udskiftning af glaserede lerrør, murede brønde og betonbrønde, der kunne dateres tilbage til ejendommens opførelse i 1921. En mindre del af kloaksystemet var renoveret tidligere, men også her var der graverende fejl og mangler, som skulle udbedres. Endelig var der store aflejringer i de støbejernsledninger, der ligger under bygningen og tjener som afløb for faldstammerne. Disse aflejringer påvirkede funktionen af kloaksystemet og skabte øget risiko for tilstopning.

ØLLGAARD har projekteret kloakrenoveringen med udskiftning af fællesledninger, spildevandsbrønde og sandfangsbrønde. Faldstammerne strømpefores i den udstrækning, det er muligt, og der etableres højtvandslukke i alle kælderens gulvafløb, så der ikke kommer vand i kælderen i forbindelse med skybrud. Til sidst retableres belægninger og kældergulv.

TV-inspektionen afslørede enkelte meget tørre ledninger, hvilket indikerede, at de ikke var i brug. Den form for døde ledninger kan udgøre en potentiel rotterede, og derfor skal de lukkes i forbindelse med renoveringen. Desuden anbefales det, at der installeres nye rottespærre på stikledninger til offentlig kloak.

I gården var der et relativt nyt omfangsdræn, som desværre var behæftet med adskillige graverende fejl og mangler. Ligeledes var kloakken til afledning af regnvand udtjent på grund af deformationer, utætte samlinger og ”døde” ledninger. Dræn og kloak til afledning af regnvand udskiftes i forbindelse med renovering af kloakken. I samme forbindelse separeres regnvand i gårdområderne, så kommunen ikke på et senere tidspunkt kommer med påbud om at frakoble regnvand fra spildevandsledningerne som led i den generelle klimasikring af byen.

Projektomfang

Renovering af kloak med separering af regnvand og spildevand i andelsboligforening med 179 lejligheder. Ejendommen er fra 1921.

Ydelser

Forundersøgelser
Ideoplæg
Projektforslag
Myndighedsprojekt
Udbudsprojekt,
Udførelse
Aflevering.

Projektperiode

2020-2021

Bygherre

A/B Nygaard

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk