Klimasikring af Kastrup Strandpark

Tårnby Kommune ønsker at klimasikre Kastrup Strandpark gennem en separering af regnvand og spildevand. På den måde behøver regnvand ikke længere belaste kloaksystemet. Og kommunen kan få en del af sin tilslutningsafgift tilbage ved at håndtere regnvand lokalt.

Projektet består i en separering af afløbssystemet, der er fælles- kloakeret. I den nordlige del af havnen anlægges ca. 300 m spildevandsledning, som dels løber ved gravitation og dels ved pumpning. Regnvandet i området inkl. afvanding fra bådpladserne renses og ledes ud i havnen. Udløbsbygværket er dimensioneret til at afvande 2,1 ha reduceret areal.

Før udledning til havnen renses størstedelen af regnvandet via et by-pass system med sandfang og olieudskiller. Olieudskilleren vil kunne behandle ca. 80 % af nedbørsmængden. I spidsbelastningen ledes regnvandet direkte ud i havnen uden om olieudskilleren.

I sydlige del af havnen er Opland Landskab inddraget, og der er planlagt en lokal håndtering af regnvand ved nedsivning og forsinkelse i regnbede og permeable belægninger samt flere mindre overløb til havnen fra ikke-trafikerede arealer. Spildevandet håndteres ved anlæg af 500 m spildevandsledning. Spildevandet transporteres primært ved pumpning fra 2-3 mindre pumpebrønde til det eksisterende kloaksystem.

Projektomfang

Separering af regnvand og spilde-vand og/eller håndtering af regnvand, rensning, udledning eller nedsivning over en strækning på 800 m i Kastrup Strandpark.

Ydelser

Bygherrerådgivning, projektforslag samt tegnings- og udbudsmateriale

Projektperiode

2014-2015

Bygherre

Tårnby Forsyning, Spildevand, for Tårnby Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk