Rådgivning om LAR-løsninger

De senere år har Hovedstadsområdet oplevet flere skybrud, hvor der er faldet mere end 15 millimeter regn på 30 minutter eller derunder. Konsekvensen er overfyldte kloakker, der kan oversvømme bygninger, kældre og andre lavtliggende områder.

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan afhjælpe en del af problemerne. Og mange kommuner refunderer en del af tilslutningsbidraget, hvis man kobler regnvandet fra det offentlige kloaksystem. Der er altså flere gode grunde til at undersøge mulighederne for en LAR-løsning.

ØLLGAARD har rådgivet om lokal afledning af regnvand i mere end 10 år, så vi kan altid finde en løsning eller en kombination af LAR-løsninger, der dækker det oplevede behov.

Rådgivning-om-LAR-løsninger - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Projekterne spænder fra offentlige parker over skolegårde og idrætsanlæg til stationer og etageboliger. Vi har erfaring med grønne tage, regnbede, forsinkelsesbassiner, grøfter, wadi eller faskiner. Tiltag, der gør det muligt at genbruge regnvandet til rekreative formål eller til at vande planter, eller får det til at sive ned i jorden eller fordampe, inden det fylder kloakken.

ØLLGAARD sammensætter, dimensionerer og projekterer de enkelte LAR-løsninger, så de passer til lokale forhold og kan aflede den ønskede regnmængde. Vi sørger for myndighedsbehandling og dokumenterer effekten. Tager højde for kilder til forurening. Og fører tilsyn med anlægsarbejdet, så det lever op til de kvalitetskrav og den pris og tidsfrist, der er aftalt.

ØLLGAARD har blandt andet udarbejdet LAR-løsninger på følgende projekter:

Gemmas Alle
Grønt tag med afløb til sandfangsbrønd og samlebrønd med overløb til regnbede.

Husum Lommepark
Grønne grøftekanter, der forbindes af en nedsivningsfaskine.

Remiseparken Amager
Omfangsdræn med sandfang, så regn på minikunstgræsbane siver ned eller fordamper.

Kulturcenter Mariehøj
Faskine og regnvandsbrønd med sandfang.

Jægersborg Kaserne
Projektforslag med faskiner, forsinkelsesbassiner, afledning til sø, vandløb eller åbne render, olieudskillere ved større parkeringsarealer og grønne tage

Brøndby Idrætshal
Nybygget idrætshal med grønt tag i form af sedum måtter, der kan beplantes med stenurt og tilbageholde op til 50% af den årlige nedbør.

Trekroner Børnehave
Regnvand føres i åbne render til privat regnvandskanal.

HIK
Faskine, sandfangsbrønd og afløb fra tag til recipient.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk