Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø. Samtidig ønskede man at øge forsyningssikkerheden og forbedre mulighederne for drift og vedligehold.

Projektering, projektledelse og udbud
Opgaven på Søndersø ventilbygværk omfattede komplet udskiftning af rørinstallationen med nye ø1000 rustfrie rørdele, nye ventiler, nyt monitoreringsudstyr og flere tiltag til at øge forsyningssikkerhed. ØLLGAARD har indledningsvis udarbejdet risikoanalyse, interessentanalyse og et katalog over hvilke tiltag, der skulle til for at minimere værkernes udkoblingstid. Der er afholdt work-shops med brainstorming og konsekvensanalyse af de forskellige tiltag. På den baggrund blev det besluttet, at renoveringen af værket skulle foregå i etaper. Dernæst har vi projekteret rør og ventilarrangement herunder behov for forankring, ligesom vi har vurderet trykstød og behov for lufthaner og er kommet med input til en opdatering af Skada-system og PI-diagram.

I hele dette forløb med design og detailprojektering har vi været ansvarlige for projektledelsen samt løbende ajourføring og kontrol af tid, økonomi, ressourcer og leverancer. Vi stod også for udarbejdelse af materiale til udbud i hovedentreprise og bistod HOFOR i udbudshåndteringen med besvarelse af spørgsmål og afklaringer.

Byggeledelse og fagtilsyn
ØLLGAARD har desuden været ansvarlig for byggeledelse og fagtilsyn med arbejdet under udførelse. Da der var tale om et forsyningskritisk projekt, har vi udarbejdet en udførlig udførelsestidsplan, som er blevet forankret blandt alle involverede og fulgt til punkt og prikke. Samtidig har vi været meget tilstede på pladsen og synlige for at sikre at alt forløb som planlagt. Fagtilsynene har fundet sted i forlængelse af den daglige tilstedeværelse på pladsen.

DDS risikoen ved projektet har fra starten været kortlagt, og der har været faste regler for, hvordan den skulle håndteres. Under udførelsen har vi således ført tilsyn med entreprenørens egenkontrol og sikret os, at dokumentationskravene blev overholdt.

Bæredygtighed
Bygherren går generelt forrest i kampen for øget bæredygtighed og derfor har tiltag til forbedring af arbejdsforhold, miljø og ressourceforbrug været indtænkt i opgaveløsningen fra starten. F.eks. er komponenterne placeret strategisk for at lette drift- og vedligehold, ligesom der er opsat en kran til hjælp med tunge løft. Derudover er komponenterne udvalgt med henblik på at minimere tryktab og dermed energispild i bygværket. Rør med blyholdig maling er blevet udskiftet og bortskaffet efter foreskrifterne, og vi har udarbejdet materialeansøgning til bygherrens materialeudvalg og indhentet relevant dokumentation.

Projektomfang

Totalrenovering af forsyningskritisk ventilbygværk, der omfatter komplet udskiftning af rørinstallationen med nye ø1000 rustfrie rørdele, nye ventiler, nyt monitoreringsudstyr og flere tiltag til at øge forsyningssikkerhed.

Ydelser

Projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Projektperiode

2017-2021

Bygherre

HOFOR A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk