Værket ved Søndersø

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Søndersø ligger i et naturskønt område, og den ene af to hovedbygninger fra 1941 ønskes bevaret, hvilket betyder, at en del af facaden skal bibeholdes. Resten af den eksisterende bygning rives ned.

Det nye vandværk består af tre hovedafsnit: Procesafdeling, beholderafdeling og mandskabsfaciliteter placeret som forbindelsesled mellem de to bygningskroppe. Det bygges i tre storentrepriser over to etaper.

I første etape nedrives eksisterede overfladevandsanlæg på 2.100 m², og der opføres procesanlæg på den nedrevne bygnings footprint. Den nye bygning indeholder blødgøringsanlæg, iltning, filteranlæg, laboratorium, teknikrum, mandskabsfaciliteter og udvendigt råvandsbygværk. Den nye procesafdeling forbindes med beholderbygningen via en glasgang.

I anden etape opføres ny bygning med beholderanlæg, trykpumper, genfiltreringsanlæg og skyllevandstanke, UV-anlæg samt separat slamkoncentreringstank og øvrige hjælpeanlæg. En del af facaden på den eksisterende bygning bevares.

Det nye vandværk får en maks. kapacitet på 1.874 m³/h, og vandets hårdhed skal være mindre end 10 °dH.

ØLLGAARD er projekteringsleder på byggeriet med ansvar for at styre den samlede proces og sikre, at design og projektering af bygninger og anlæg opfylder de opstillede funktions- og designkrav.

Projektomfang

Nybygning og renovering af Søndersø Vandværk, Ballerupvej 70F, 3500 Værløse. Vandværket har et areal på 8.190 m2 og en kapacitet på 15 mio. m³ vand årligt.

Ydelser

Projekteringsledelse

Projektperiode

2017-2021

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk