Ledningsarbejder for Frederiksberg Forsyning

Som forberedelse til opførelsen af et nyt vandværk skulle Frederiksberg Forsyning have etableret en række større ledninger, der kan forbinde et kommende vandværk med det eksisterende ledningsnet. Alt arbejdet skulle gennemføres inden for en tidsramme på 7 måneder.

En kontrakt med mange delopgaver

Efter at have indgået en totalentreprisekontrakt om opførelsen af et nyt vandværk, skulle Frederiksberg Forsyning have gennemført omlægning og etablering af en række forsyningsledninger på matriklen.

Arbejdet omfattede anlæg af ledninger, der forbindes til det eksisterende ledningsnet i Nyelandsvej. Det drejer sig om 90 blm Ø450 vandledning til råvand, anlæg af 900 lm Ø500 vandledning til drikkevand og anlæg af Ø500 ledning til blødgjort drikkevand. Dertil kommer anlæg af en 150 lbm Ø400 vandledning mellem det kommende vandværk og det eksisterende ledningsnet i Stæhr Johansensvej, samt 400 lbm Ø400 vandledning mellem det kommende vandværk og eksisterende forsyningsledning i La Cour Vej (projekteret, og vil blive udbudt til udførelse medio 2021). Anlæg af spildevandsledninger og en Ø400 regnvands- og overløbsledning, som forbindes til spildevandsbrønd, samt anlæg af 65 lbm ø355/560 varmepumpeledninger fra nyt, kommende vandværk til fjernvarmevekslerstationen. 80 lbm interne fjernvarmeledninger ø76/180.

Opgaven blev udbudt i miniudbud under den rammeaftale, som ØLLGAARD og Nordiq Group har med Frederiksberg Forsyning. Der var altafgørende for Frederiksberg Forsyning, at rådgiveren forstod opgavens omfang og den tidsmæssige udfordring, der lå i at projektere, udbyde og gennemføre hovedparten af arbejdet på ca. 7 måneder.

Hurtig afklaring af grænseflader

Da det var meget vigtigt, at de fleste del-opgaver blev udført inden for den fastlagte tidsramme, foreslog vi, at der etableredes et projektkontor hos Frederiksberg Forsyning, hvor alle involverede parter 1-2 dage om ugen havde mulighed for at sidde sammen og arbejde, så de fokuseret og uden forsinkelser kunne afklare grænseflader og sikre, at bygherren var indforstået med de beslutninger, der blev truffet undervejs i projekteringen. Det lettede koordineringsarbejdet og sikrede en hurtigere godkendelsesprocedure med færre tilpasninger, efterhånden som det endelige udkast til udbudsmaterialet foreligger.

Vores tilgang til opgaven var at sammensætte et afprøvet team, som havde de rette kompetencer og tilstrækkelig tid til opgavens løsning henover perioden, suppleret med reservation af ressourcer internt, som inddrages til KS og sparring undervejs. Disse ressourcer fungerede samtidig som backup, der i tilfælde af sygdom og lign. med kort varsel kunne træde ind for at sikre opgavens gennemførelse.

Projektomfang

Anlæg af 1.000 lbm vandledning i dim. Ø400- Ø500, 230 lbm vandledning i dim. Ø40- Ø160 samt fjernvarmerør ca. 145 lbm Ø355/560 og Ø76/180. Herudover ca. 100 lbm kloakledninger og ca. 1.000 lbm trækrør

Ydelser

Projektering, koordinering, gennemførelse af udbudsforretning, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse og tilsyn under udførelsen.

Projektperiode

2020-2022

Bygherre

Frederiksberg Forsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk