Råvandsledning Hareskov-Værløse

Etablering af en råvandsledning fra Ny Hareskov Kildeplads til Værløse Vandværk. En strækning på 3200 meter, hvoraf 1000 meter er i landområde.

Ledningen anlægges ved hjælp af styret underboring med en dimension på 160 mm. På strækningen er der behov for at krydse jernbanen.

ØLLGAARD har anvist et ledningstracé langs offentlig vej, der krydser S-togs banen og Kollekollevej via broer. Dette ledningstracé går ikke gennem private matrikler. Ved på visse strækninger at lægge ledningen dybere end 1,2 m kan antallet af luftudladerventiler begrænses og risikoen for kollision med eksisterende gasnet og vandforsyningsnet reduceres væsentligt. Inden idriftsættelse renses, trykprøves og skylles ledningen, hvorpå der foretages en bakteriologisk vandanalyse.

ØLLGAARD har udarbejdet dispositionsforslag med fastlæggelse af ledningstracé, projekteret ledningsarbejdet. Derudover har vi sendt anlægsarbejdet i udbud, assisteret ved kontrahering og forestået byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Projektomfang

Etablering af ny råvandsledning på 3200 m fra Ny Hareskov kildeplads på Gammel Hareskovvej 359 til Værløse Vandværk, Højeloft Vænge 44.

Ydelser

Bygherrerådgivning, dispositionsforslag, projektering, hovedprojekt, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Projektperiode

2018-2019

Bygherre

Furesø Vandforsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk