Koblingen mellem mand og maskine

I takt med at forsyningsselskaber bliver mere avancerede, stilles der større krav til den individuelle tilpasning af brugerfladen for de SRO-anlæg, der styrer og overvåger driften.

Moderne vandværker er små fabrikker, der arbejder døgnet rundt året rundt på at indvinde og producere rent vand, som distribueres helt hjem til den enkelte forbruger. Den komplekse proces bliver ofte styret og monitoreret af automatiske SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning), som består af en PLC (Programmable Logic Controller) og en brugergrænseflade, der går under forkortelsen SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

PLC’en kan programmeres til at løse mange forskelligartede driftsopgaver, så den tilgodeser alle vandværkers behov. SCADA’en fungerer som en kobling mellem mand og maskine. Den hjælper vandværkets driftsoperatører med at overvåge og styre processen og tilgodeser det enkelte vandværks individuelle ønsker og behov.

Fra el-tavler til elektronik
ØLLGAARD har været med til at udvikle brugerspecifikke SCADA-løsninger, siden de første systemer kom til Danmark for 20-30 år siden. Jørgen Øllgaard husker tydeligt, hvordan vandværker før i tiden overvågede driften på store el-tavler med instrumenter, linjeskrivere og kontakter.

– Før SCADA anlæg havde man ikke samme overblik. Der skulle operatøren stå på vandværket og betjene ventiler og kontakter. I dag kan man overvåge og styre driften fra et kontor eller fra hjemmecomputeren, og der er nogle veldefinerede alarmer, som letter arbejdspresset i vagtsituationer. Alarmen går kun, når det er absolut nødvendigt. Så tjekker vagthavende SCADA’en og sikrer sig, at nødsystemet fungerer. Det er kun ved to samtidige hændelser, personalet skal gribe ind, forklarer Jørgen.

Der er stor forskel på, hvad de forskellige forsyningsselskaber forventer og kræver af deres SCADA anlæg. Mindre vandforsyningsselskaber har nogle andre behov end de store selskaber med mange kildepladser og komplekse distributionsanlæg, hvor mange elementer skal koordineres og synkroniseres. Derfor er det utroligt vigtigt, at såvel små som store vandværker inden anskaffelsen af et nyt SRO-anlæg bruger den tid, der er nødvendig for at beskrive samtlige processer og specificere systemkrav i detaljer.

Jørgen G.Øllgaard

Djævlen ligger i detaljen
– De IT-programmører, der udvikler SCADA systemer, har ikke nødvendigvis den store erfaring med den enkelte vandforsyning. De har behov for nogle teknikere, som forstår processen og kan beskrive den med brugernes øjne. Omvendt mangler mange vandværker den erfaring og knowhow, der sætter dem i stand til at vurdere, hvilke krav man kan stille til systemet. Vi har den tekniske indsigt kombineret med stor procesviden. Og så har vi været med til at sende SRO-anlæg i udbud mange gange gennem årene. Derfor bliver vi tit bedt om at udarbejde procesbeskrivelser og kravsspecifikationer til nye SRO-anlæg, siger Jørgen.

Hans force er en kolossal viden om vandforsyning opbygget gennem mange års tæt samarbejde med vandværker over hele landet samt en udpræget sans for detaljen.

– Vi er med til at kvalitetssikre forsyningsselskabernes SCADA layout og beskrive, hvad systemet skal kunne, og hvordan det skal se ud. Trods stor detaljerigdom skal der være konsistens gennem systemet, så det hele hænger sammen. Målet er at få en brugergrænseflade, der er umiddelbart forståelig selv på den første vagt, påpeger Jørgen.

Alle polytekniske discipliner i én
I øjeblikket er ØLLGAARD i gang med en opgave for Grindsted Vandværk og Grindsted El- og Varmeværk, der har fælles administration og kan se nogle stordriftsfordele i at bruge samme SCADA til driften af el, varme og vand.

Grindsted ville have en fælles platform, så de forskellige systemer har den samme brugergrænseflade opbygget efter samme principper. Man skal både tilgodese et vandforsyningssystem med to kildepladser, 11 boringer og lange råvandsledninger og el-forsyningens 10 kV distributionsnet med store 60/10kV transformerstationer. SCADA’en skal udformes, så den tager højde for de forskellige processer, der varierer gennem døgnet. Og den skal kunne udtrække rapporter og vise kurver over forskellige driftssituationen og forskellige energiparametre.

Andre vandværker med andre udfordringer har behov for andre værktøjer i deres SRO-anlæg. Målet er at optimere indvinding og udpumpning i forhold til energiomkostninger og forbrug. Der er mange muligheder, og vandforsyning er et stort og kompliceret emne at overskue.

– Vand er interessant, fordi det omfatter så mange polytekniske discipliner. Det handler om grundvandsforhold, kemi, bakteriologi, ledningshydraulik, anlægsarbejde, bygningskonstruktioner, maskininstallationer for vand, luft, tryk og vakuum, svagstrøm og kraftinstallationer samt IT, elektronik og filterteknik. Det er et enormt område, og ingen kan dække det hele. Derfor samarbejder vi selvfølgelig også med andre specialister for at sikre et højt kvalitetsniveau på alle fronter, siger Jørgen, som efter 40 år i branchen stadig finder vandforsyning spændende.

ØLLGAARD har blandt andet udviklet SRO løsninger for

Grindsted El- og Varmemærk amba og Grindsted Vandværk amba
ØLLGAARD har samarbejdet med forsyningsselskaberne i Grindsted gennem mange år. Tidligere har vi blandt andet projekteret automation og udpumpningsstyring for hele byen med to udpumpningsstationer samt effektstyring af boringer. Nu er vi i gang med at udarbejde funktionsbeskrivelser for en fornyelse af SRO-anlæg til el og vand.

HOFOR, Vand
Programmeret styring af bytrykket i København ud fra ønsket om konstant produktion af vand fra vandværkerne. Om natten pumpes den overskydende vandmængde op i Tinghøj Højdebeholder via fem omdrejningsregulerbare pumper, og om dagen ledes vandet via reguleringsventiler, der opretholder det ønskede tryk.

Senest har vi deltaget i en arbejdsgruppe for implementering af automatisk styring af boringer og rentvandspumper på vandværkerne samt vandindhold i rentvandsbeholdere, herunder Tinghøj højdebeholder. Påbegyndt forprojekt omfattende styring af ovenstående.

Høje Taastrup
Etablering af styringsanlæg for fem trykforøgerstationer samt et vandværk. Udpumpningen styres til to trykzoner.

Ringsted Forsyning
Udarbejdet procesbeskrivelse for styring af byens tre vandværker.

Roskilde Forsyning, Vand
Projektering af SRO-anlæg for styring af bytrykket med og uden vandtårn i drift.

På Sønderlund Trykforøgerstation har vi desuden etableret styring af reduktionsventiler og pumper for leverance af vand hhv. til og fra HOFOR.

Sorø Vandværk
Udbud af SRO-anlæg i totalentreprise

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk